NLWKN Niedersachen klar Logo

Welkom bij het NLWKN

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Welkom bij het NLWKN

Wij beschermen de mensen tegen de gevolgen van hoogwater en stormvloeden en van gevaarlijke straling, en we voorzien het bedrijfsleven, andere overheidsinstellingen en het algemene publiek van deskundige informatie over de toestand van onze rivieren en van de natuur in het algemeen. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Hoogwaterbescherming

Het NLWKN wordt als een deskundige partner beschouwd als het erom gaat voor de Deichverbände projecten op het gebied van de hoogwaterbescherming te realiseren. De Eems, de Elbe, de Aller of de Weser – overal in Niedersachsen plant en bouwt het NLWKN voorzieningen tegen hoogwater, zoals dijken, stuwdammen en retentiebekkens. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Eiland- en kustbescherming

De monitoring en beoordeling van veranderingen van de kustlijn, de strategische aanpassing van de planning, de begeleiding van onderzoeksprojecten en de uitvoering van innovatieve methoden zijn belangrijke elementen van het werk van het NLWKN als kustbeschermende instantie. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Door de deelstaat beheerde werken

Het NLWKN beheert belangrijke waterbouwkundige werken zelf en levert daarmee een dienst aan de economie, maar ook aan de burger. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Olie-incidenten op de Elbe, de Weser, de Eems en in de kustwateren – het NLWKN is verantwoordelijk voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen langs de kust en in de getijdenwateren. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Waarschuwingsdiensten

Het NLWKN waarschuwt voor hoogwater en stormvloeden en voorziet gemeenten en instellingen in noodgevallen snel van uitgebreide informatie. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

NLWKN als subsidieverlenende instantie

Het NLWKN verleent subsidies van de deelstaat Niedersachsen, de nationale overheid en de Europese Unie voor projecten op het gebied van waterbeheer en natuurbescherming en controleert of de subsidies volgens de voorschriften worden besteed. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Vergunningverlenende instantie

Het doel van het NLWKN: op een zodanige manier met de grondstof water omgaan dat er volgens het criterium van het algemeen belang sprake is van een redelijke balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Natuurbescherming

Het NLWKN is dé gespecialiseerde instelling voor natuurbescherming in de deelstaat Niedersachsen. Het NLWKN registreert en analyseert gegevens op het gebied van de natuurbescherming, informeert, adviseert en is deskundig aanspreekpunt voor overheden, verenigingen en particulieren bij de uitvoering van maatregelen in natuur en landschap. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Biologische diversiteit

Het behoud van de biologische diversiteit is de centrale taak van de natuurbescherming in Niedersachsen. Het NLWKN heeft overzicht over de aanwezigheid en de verspreiding van soorten en habitats in heel Niedersachsen. mehr

River Hase by Haselünne Bildrechte: NLWKN

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, beschouwt onze rivieren als één groot ecosysteem dat moet worden beschermd. Zo snel mogelijk, bij voorkeur al in 2015, moeten alle wateren in Europa in een goede toestand verkeren; in elk geval mag de toestand niet verder verslechteren. mehr

NLWKN Bildrechte: NLWKN

Waterstaatkundige dienst

Het NLWKN beschikt over waterstaatkundige gegevens die als basis dienen voor de besluitvorming op het gebied van het waterbeheer. De waterstaatkundige dienst van de deelstaat Niedersachsen, onderdeel van het NLWKN, heeft een veelomvattende wettelijke taak. mehr

AKW Bildrechte: NLWKN

Stralingsbescherming

Het NLWKN in Hildesheim is het kenniscentrum voor stralingsbescherming van het ministerie van sociale zaken en milieu van Niedersachsen. Hier zijn de functies meettechniek en advisering gecentraliseerd. mehr

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln